Replace "http://www.r1-radio.net" with the URL of the website to which you want to redirect your blog. © R1 Radio: Madrake: Interview

Madrake: Interview

[Please scroll down for English]Οι Madrake ρωτούν τους Madrake

1. Κάντε μας μία μικρή εισαγωγή. Από πότε είναι ενεργή η μπάντα, τι σημαίνει το όνομα Madrake και ποιες ήταν οι αρχικές επιρροές σας;

Η μπάντα είναι ενεργή από το 2009. Το όνομα Madrake προέρχεται από τις λέξεις Mad (τρελός) και Rake (άσωτος). Οι αρχικές επιρροές μας προέρχονται από το κλασικό Heavy Metal αλλά και το πιο σύγχρονο ήχο.

2. Ποια ήταν η δραστηριότητα της μπάντας μέσα σε αυτό το διάστημα;

Εξαρχής η επιθυμία μας ήταν να δημιουργήσουμε μία κλασική Heavy Metal μπάντα με νέο ήχο. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας δημιουργούμε συνεχώς καινούργια μουσική και παίζουμε live οπουδήποτε αυτό είναι δυνατό. 
Τα τραγούδια μας τα πλαισιώνουμε πάντα και με κατάλληλες διασκευές. Το 2011 ηχογραφήσαμε το πρώτο μας EP με τίτλο "The Damage Is Done". Για τη προώθηση του δίσκου αυτού κάναμε αρκετά live στην Ελλάδα αλλά και σε γειτονικές χώρες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίσαμε αρκετούς μουσικούς και φίλους της Metal μουσικής και διευρύναμε τους ορίζοντές μας.

3. Ποια διαδικασία ακολουθείτε στη σύνθεση και δημιουργία των τραγουδιών και ποια η θεματολογία των στίχων;

Συνήθως τα κομμάτια ξεκινούν από κιθαριστικές κυρίως ιδέες. Στη συνέχεια ο καθένας μας συμβάλλει στη ανάπτυξη και ενορχήστρωση του τελικού κομματιού με ανάλογες προσθήκες και τροποποιήσεις. Ο στίχοι κυρίως ασχολούνται με την ζωή και τη ψυχολογία του ανθρώπου μέσα από τις καταστάσεις που βιώνει καθημερινά.

4. Σε ποια φάση βρίσκεται η μπάντα αυτόν τον καιρό;

Αυτό τον καιρό είμαστε στο τελικό στάδιο της δημιουργίας του επόμενου άλμπουμ μας. Η διαδικασία της σύνθεσης έχει σχεδόν τελειώσει και είμαστε στη φάση της παραγωγής. Ελπίζουμε να είναι έτοιμο έως το τέλος του καλοκαιριού.

5. Πως θα ηχούν οι Madrake στο καινούργιο του άλμπουμ και τι θα περιλαμβάνεται σε αυτό;

Ο ήχος θα είναι διαφορετικός από αυτόν του προηγούμενου άλμπουμ, θα μπορούσαμε να πούμε ίσως πιο επιθετικός, όμως θα διατηρεί αρκετά από τα κλασικά Heavy Metal στοιχεία που χαρακτήριζαν το προηγούμενου άλμπουμ μας. Το καινούργιο άλμπουμ θα περιλαμβάνει οκτώ ολοκαίνουργια τραγούδια.

6. Πως σχεδιάζετε να γίνει η παραγωγή του;

Όπως και στο προηγούμενο άλμπουμ, έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μόνοι μας την παραγωγή στο προσωπικό μας studio. Μέσα από την παραγωγή αυτή προσπαθούμε να αναδείξουμε τα Heavy και επιθετικά στοιχεία που έχουν τα τραγούδια μας και να διαμορφώσουμε το προσωπικό μας ήχο. Έχουμε κάνει ήδη αρκετά βήματα και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα.

7. Πως θα προωθηθεί η νέα αυτή δουλειά; 

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η δουλεία θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιες δισκογραφικές εταιρίες. Επίσης θα δημιουργηθούν ένα ή και περισσότερα videoclip. Τέλος η νέα μας δουλειά θα υποστηριχθεί με όσον το δυνατόν περισσότερα live εντός και εκτός της Χώρας.

8. Πιστεύετε ότι οι live εμφανίσεις είναι σημαντικές για μία μπάντα;

Στα live φαίνεται η πραγματική εικόνα και υπόσταση μίας μπάντας. Είναι σημαντικό τα κομμάτια που γράφονται στο studio να μπορούν να αποδοθούν live με τον ίδιο ή και καλύτερο τρόπο. Για τους Madrake πιστεύουμε ότι αυτό είναι το δυνατό μας σημείο.

9. Πως βλέπετε την κατάσταση στην Eλληνική metal σκηνή;

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία άνθιση στην εγχώρια σκηνή και στη ποιότητα της μουσικής και της παραγωγής αλλά και στο επίπεδο των καλλιτεχνών. Επίσης ο κόσμος φαίνεται να εκτιμάει την προσπάθεια αυτή και ανταποκρίνεται πολύ θετικά. Πιστεύουμε ότι η άνοδος αυτή θα συνεχιστεί, γεφυρώνοντας την απόσταση της εγχώριας από την υπόλοιπη παγκόσμια σκηνή. 

10. Σε ποιους απευθύνεται η μουσική των Madrake;

Η μουσική μας απευθύνεται σε κάθε οπαδό της Metal μουσικής που του αρέσει η κλασική Heavy Metal αλλά δεν τον αφήνουν αδιάφορο, και πιο σύγχρονα Metal ακούσματα.

Find Madrake:

**********

Madrake ask Madrake

1. Make us a small introduction. Since when the band is active, what does the name Madrake mean and what were your primary influences?

The band is active since 2009. The name Madrake comes from the words Mad (crazy) and Rake (prodigal). Our early influences come from the classic Heavy Metal and from the more modern sound.

2. Which was the activity of the band during this period?

From the beginning our desire was to create a classic Heavy Metal band with a new sound. As part of this activity we are constantly creating new music and playing live wherever it's possible.
Our songs always been framing with appropriate covers. In 2011 we recorded our first EP titled "The Damage Is Done". To support the album we did several lives in Greece but also in neighboring countries. Through this process we met several musicians and fans of Metal music and expanded our horizons.

3. What is the procedure in the composition and creation of songs and what’s the theme of the lyrics?

Usually the songs are mainly beginning from guitar ideas. Then each of us contributes to the development and orchestration of the final track with similar additions and modifications. The lyrics are mostly dealing with life and the psychology of humans through the situations of everyday living.

4. In what stage is the band this period?

This time we are in the final stage of creating our next album. The synthesis process is almost over and we are in the production phase. We hope will be ready by the end of summer.

5. How will Madrake be sound on the new album and what is included in it?

The sound will be different from the previous album, we could say probably more aggressive, but it will retain enough of the classic Heavy Metal elements which characterized our previous album. The new album will include eight brand new songs.

6. How do you plan to do the production?

Like the previous album, we’ve started doing our own production staff in our studio. Through this production we are trying to highlight the Heavy and aggressive elements which our songs have and to shape our personal sound. We have already made several steps and we are quite optimistic about the outcome.

7. How will you promote this new work?

Once this work will be completed we will attempt to approach some record companies. We will also create one or more videoclips. Finally our new work will be supported by as many as possible live performances in and outside the country.

8. Do you think live performances are important for a band?

At live shows the real image and substance of a band appears. It is important the tracks that written in the studio to be attributed live in the same way or better. For Madrake we believe that it is our strong point.

9. How do you see the situation in the Greek metal scene?

The past years there is a bloom in the domestic scene and the quality of the music and the production but also in the class of artists. Also people seem to appreciate the effort and they respond very positively. We believe that this rise will continue, bridging the distance between the domestic and the rest of the world stage.

10. Who is the music of Madrake addressed to;

Our music is for any fan of Metal music likes the classic Heavy Metal -but does not leave you indifferent - and most modern Metal sounds.

Find Madrake: